Dit is het privacy statement van Worktrans Group BV, de holding voor de werkmaatschappijen Worktrans Dienstverlening BV, Workbus Dienstverlening BV en Worktrans Bemiddeling BV en de handelsnamen Worktrans Uitzendgroep, Worktrans Uitzendbureau, Workbus Uitzendbureau, Work Academie en Podiumtruck. Alle bovengenoemde bedrijven, met uitzondering van Podiumtruck.com, zijn dienstverlenend in de werving, selectie en arbeidsbemiddeling.

Wij kunnen van u persoonsgegevens ontvangen. Dat kan in uw hoedanigheid als websitebezoeker, kandidaat, sollicitant, zzp’er of werknemer. Maar ook als vertegenwoordiger van een (potentiële) opdrachtgever, leverancier of verkoper kunt u gegevens ‘achter laten’. Ook ‘offline’ kunt u ons gegevens verstrekken, bijvoorbeeld tijdens een evenement of op een van onze vestigingen. Op het moment dat wij van u gegevens ontvangen, worden deze opgenomen in de database van Worktrans Group BV. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en gebruiken wij uitsluitend voor:

1. het vastleggen, onderhouden en nakomen van een overeenkomst tussen de werknemer en de opdrachtgever.
2. het beoordelen van uw geschiktheid en beschikbaarheid op het gebied van bemiddeling richting een opdracht, tijdelijk werk of vast werk.
3. de bevordering van uw persoonlijke ontwikkeling, door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen en opleidingen.
4. managementdoeleinden, zoals het verstrekken van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles en het onderhouden van de bedrijfsveiligheid.
5. de instanties die audits en accountantscontrole uitvoeren.
6. het aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie.
7. het aan u verstrekken van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten.
8. het kunnen nakomen van de wet- en regelgeving.
9. het op de juiste behandelen van een bestelling

Worktrans Group BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Worktrans Group BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers, indien daartoe een wettelijke plicht bestaat. Dit geldt tevens voor opleidingsinstanties, voor het inschrijven van een kandidaat, of aan audit- en overheidsinstanties op basis van een wettelijke plicht. Daarnaast kan Worktrans Group BV uw – de voor het doel noodzakelijke – gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis, is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen. Indien u daar expliciet toestemming voor geeft, kan Worktrans Group BV uw profiel of curriculum vitae – al dan niet geanonimiseerd – presenteren op een of meerdere websites.

Op onze websites staan diverse links naar websites die niet behoren tot Worktrans Group BV. Dit privacy statement geldt alleen voor websites van Worktrans Group BV. Wij adviseren u het privacybeleid van websites na te lezen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland. Worktrans Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging
Worktrans Group BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Worktrans Group BV kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Inzagerecht
U kunt bij ons per mail (privacy@worktransuitzendgroep.nl) of per brief (Worktrans Uitzendgroep, t.a.v. Juridische Zaken, Cantekoogweg 15, 1442 LG Purmerend) opvragen welke gegevens wij van u verwerken en ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@worktransuitzendgroep.nl. Worktrans Group BV kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is op te vragen via de websites van Worktrans Group BV.