Artikel 1 – Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Worktrans Bemiddeling b.v. , handelend onder de naam Work Academie, hierna te noemen: Opleider, en een onderneming of individuele cursist, hierna te noemen: cursist, voor zover van deze voorwaarden door beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 • De voorwaarden zijn eveneens van toepassing in geval Opleider voor de uitvoering van zijn opdracht derden inschakelt.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cursist wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien Opleider niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opleider in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Betaling en kosten bij te late betaling

 • Betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursusdatum, in de valuta waarin is gefactureerd. De betaalmogelijkheden zijn zoals ze worden aangeboden op de website.
 • Betaling via een bankoverboeking dient gedaan te worden op: Rekeningnummer: IBAN NL77ABNA041.59.82.316 t.n.v. Work Academie. Omschrijving: uw voor- en achternaam, de cursusnaam en cursusdatum.
 • Indien de cursist niet tijdig betaald, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is alsdan verschuldigd:
 1. een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
 2. een administratievergoeding verschuldigd van € 15,- exclusief BTW (oftewel € 18,15 inclusief 21% BTW) voor elke keer dat te late betaling voorkomt.
 • De cursist is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opleider verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Opleider heeft het recht de door cursist gedane betalingen ten eerste aan te wenden voor voldoening van de administratievergoeding, ten tweede voor verrekening van eventuele doorbelaste kosten, ten derde ter verrekening met verschuldigde rente en ten vierde / tenslotte zal verrekening plaatsvinden met de hoofdsom.
 • Opleider kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cursist een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opleider kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de verschuldigde administratievergoeding en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Indien cursist in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door opleider gemaakte kosten ter voldoening buiten recht voor rekening van de cursist.
 • Het verzuim van de particuliere cursist (natuurlijk persoon), die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 • Het verzuim van de cursist die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke cursist), treedt in nadat cursist is aangemaand tot betaling. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De kosten die opleider voort incasso heeft gemaakt komen volledig voor rekening van cursist. Dit geldt tevens voor de eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten. De cursist is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Indien de betaling is ontvangen wordt de cursist definitief voor de cursus aangemeld.

Artikel 3 –  Annuleringsvoorwaarden

 • Opleider behoudt zich het recht om bij onvoldoende cursisten en bij onverwachte calamiteiten een cursus tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Opleider de cursus verplaatsen of de cursist herplaatsen op een andere datum.
 • Tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus kan de cursist kosteloos annuleren. De cursist dient Opleider hiervan tijdig op de hoogte te stellen per mail of telefonisch tijdens openingstijden van Opleider. Indien de cursist zonder (tijdige) annulering niet op de afgesproken tijd aanwezig is, wordt het gehele cursus bedrag in rekening gebracht.
 • In het geval van wijziging van de cursusdata zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door Opleider. Wanneer de cursist niet in staat is op deze gewijzigde cursusdata deel te nemen, is kosteloos annuleren tevens mogelijk binnen 5 werkdagen na wijziging en worden reeds verrichte betalingen teruggestort.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 • Tijdens alle cursussen georganiseerd door Opleider is de cursist zelf aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan goederen, gebouwen en eigendommen van zowel Opleider als van derden. In geen geval is Opleider aansprakelijk voor directe of indirecte schade.

Work Academie is de handelsnaam van Worktrans Bemiddeling B.V. en onderdeel van Worktrans Uitzendgroep.

KVK-nr: 37146361